Nowy standard izolacji i uszczelniania połączeń ościeżnic z ościeżami WINS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Europejska Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że od 2021 roku wszystkie nowo budowane obiekty muszą spełniać standardy domu niskoenergetycznego. W przypadku budynków realizowanych przez inwestorów publicznych przepisy te obowiązują już od 1 stycznia 2019 roku. Starsze obiekty, dla których i tak zaplanowano większe roboty remontowe, również muszą przejść odpowiednią adaptację.

Dlatego tak istotne staje się prawidłowe rozwiązanie wszelkich detali budowlanych nie tylko na etapie projektu, ale przede wszystkim montażu. Jednym z ważnych elementów budynku jest połączenie ościeżnic z ościeżami stolarki otworowej. W standardowym obiekcie jednorodzinnym mamy ok. 170-200 mb takich połączeń (oczywiście w zależności od projektu). Z punktu widzenia fizyki budowli jest to więc ok. 200 mb potencjalnych liniowych mostków cieplnych, ze wszystkimi ich konsekwencjami.

Ze względu na czynniki i zjawiska oddziałujące na połączenie ościeżnic z ościeżami, izolacje oraz uszczelnienia w ich obrębie, wyróżnić można trzy płaszczyzny montażu okien i drzwi balkonowych, a co za tym idzie, trzy współzależne od siebie strefy izolacji i uszczelnień, przedstawione w modelu na rysunku poniżej.

Strefa 1 Uszczelnienie zewnętrzne odpowiada za ochronę połączenia przed wpływem czynników zewnętrznych i zjawisk atmosferycznych. Podstawowym zadaniem izolacji i uszczelnienia w tej strefie jest ochrona złącza przed wodą opadową, a przede wszystkim przed przedostawaniem się jej do wnętrza pomieszczeń. Woda opadowa, która przedostanie się w obręb połączenia, powinna być kontrolowana i odprowadzana na zewnątrz. Materiały uszczelniające użyte do wykonania uszczelnienia w tej przestrzeni powinny również umożliwiać odprowadzanie na zewnątrz wilgoci, która może znaleźć się w funkcjonalnej strefie izolacji. Materiały te powinny też charakteryzować się jak największą odpornością na promieniowane UV.

Strefa 2 Funkcjonalna strefa izolacji odpowiada za izolacyjność cieplną oraz izolacyjność akustyczną połączenia na wymaganym poziomie.

Strefa 3 Uszczelnienie wewnętrzne to rzeczywista bariera oddzielająca klimat pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Uszczelnienie w tym obszarze powinno zapobiegać niekontrolowanej infiltracji powietrza przez połączenie ościeżnicy z ościeżem. Eliminacja bądź znaczące ograniczenie niekontrolowanego przepływu powietrza minimalizuje ryzyko występowania przeciągów, wykraplania pary wodnej w obrębie połączeń oraz ogranicza straty ciepła. Prawidłowe uszczelnienie w strefie wewnętrznej powinno być ciągłe na całej powierzchni połączenia. Zgodnie z wymaganiami polskich przepisów techniczno-budowlanych temperatura powierzchni uszczelnienia wewnętrznego powinna charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż 0,72. Z praktyki, dla złącza okiennego zaleca się, aby ta wartość była nie mniejsza niż 0,80, co zapewnia brak kondensacji i możliwości zagrzybienia złącza.

W związku z powyższym popularne uszczelnienie złącza z zastosowaniem tylko piany poliuretanowej (nawet o najlepszych parametrach) nie będzie spełniać już wymagań stawianych obecnie budynkom. Jedynym rozwiązaniem są systemy 3-warstwowego montażu.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe oddziaływania w obrębie połączenia ościeżnic z ościeżami oraz funkcje wszystkich 3 stref uszczelnienia, całe złącze, czyli cały system izolacji i uszczelnienia połączenia ościeżnicy z ościeżem powinien spełniać 6 najważniejszych parametrów na poziomie zapewniającym, że obiekt będzie posiadał charakterystykę co najmniej budynku energooszczędnego:

Należy podkreślić, że takie parametry użytkowe powinien spełniać cały system, certyfikowany właśnie jako system w warunkach użytkowych, a nie tylko poszczególne produkty połączone w nazwie jako jedno kompletne rozwiązanie. Tylko wtedy możemy mówić o deklarowanych parametrach użytkowych systemu i utrzymaniu tych parametrów w trakcie użytkowania budynku. Jedynie tak zaprojektowany i przebadany system uszczelnienia i izolacji połączeń ościeży z ościeżnicami może gwarantować swoje parametry użytkowe.

Okna i drzwi balkonowe spełnią swoje powyższe parametry i funkcje, jeśli zostaną prawidłowo zamontowane. Błędy montażu negatywnie wpływają na wytrzymałość, szczelność, trwałość i niezawodność działania. Wykonanie nieprawidłowej szczeliny dylatacyjnej wpłynie na wszystkie powyższe własności.

Oprócz niestaranności i nieprawidłowości wykonania samego montażu, możemy spotkać często błędy już na samym etapie przygotowania ościeża do montażu okna.

Niedokładne wykończenie ościeża może stanowić poważne utrudnienie w prawidłowym ustaleniu geometrii i szerokości szczelin dylatacyjnych. Jednocześnie powoduje bardzo duże komplikacje przy stosowaniu znanych powszechnie na rynku taśm izolacyjnych tekstylnych używanych przy montażach warstwowych, tzw. „ciepłych montażach”. Uzyskanie określonej powierzchni klejenia lub docisku taśm tekstylnych do muru konstrukcyjnego stanie się niemożliwe bez wcześniejszego przygotowania. Izolacje i uszczelnienia połączeń okien za pomocą taśm tekstylnych z ościeżami wykonywane w nieprzygotowanych lub niewłaściwie przygotowanych otworach okiennych obarczone są podwyższonym poziomem ryzyka powstawania wad ograniczających trwałość rozwiązań, a w konsekwencji przyspieszoną degradacją elementów budowlanych i całego obiektu budowlanego. Rośnie także ryzyko, że wykonane izolacje i uszczelnienia z taśm tekstylnych nie spełnią wymagań wynikających z treści przepisów techniczno-budowlanych albo wymagań projektowych.

Z uwagi na wymóg rynkowy stosowania montażu 3-warstwowego, gwarantującego spełnienie wymagań nie tylko na etapie projektowania, ale także na etapie montażu i przede wszystkim  wieloletniego użytkowania budynku, a także wymóg coraz szybszego wykonywania robót budowalnych oraz potrzebę ułatwienia i uproszczenia prac budowlanych, Selena opracowała innowacyjny Standard uszczelniania i izolacji złączy okiennych WINS (do pobrania www.wins.tytan.pl) oraz 3 systemy WINS spełniające wysokie wymagania budynków niskoenergetycznych oraz standardu WINS, o parametrach jak w tab. 1

Tab. 1 Parametry prawidłowo zaizolowanego złącza wg Standardu WINS

Systemy WINS składają się ze zintegrowanych ze sobą produktów, które zastosowane jako system zapewniają złączu ościeża z ościeżnicą Standard uszczelnienia i izolacji WINS. Systemy WINS zostały przebadane i certyfikowane w całości jako systemy, aby mogły właśnie gwarantować parametry użytkowe złącza. Montaż w tych systemach może zostać objęty 20-letnią gwarancją na parametry użytkowe złącza (tab. 1 ) czyli tzw. szczelność montażu

Systemy WINS to innowacyjne 3-warstwowe systemy izolacji i uszczelniania złączy ościeży z ościeżnicami na bazie foli płynnych WINS (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz specjalnie dedykowanych i zaprojektowanych pian poliuretanowych WINS Fast i WINS Flex. Systemy regulują przepływ pary wodnej w złączu oraz hamują niekontrolowaną infiltrację powietrza, co powoduje podniesienie efektywności energetycznej i akustycznej złącza. Niezwykle ważne jest to, że systemy WINS nie wymagają specjalnego przygotowania podłoża ościeża co jest wymogiem dla taśm tekstylnych. To niezwykle upraszcza i przyśpiesza pracę nawet 4-krotnie oraz eliminuje możliwe błędy montażowe.

W ramach Standardu WINS opracowano 2 systemy WINS uszczelnień i izolacji połączeń:

Systemy WINS zapewniają:

 • Szczelność montażu nawet przy huraganach o prędkości do 160 km/h
 • Ekstremalnie wysoką odporność na UV – 10 lat
 • Łatwość aplikacji
 • Oszczędność czasu montażu i uszczelnienia złącza, nawet 4-krotnie
 • Eliminację konieczności specjalnego przygotowania podłoża i gruntowania ościeża
 • Brak możliwości wypaczania ram
 • Uniwersalność – niezależność od szerokości spoin
 • Brak możliwości wykroplenia i zagrzybienia w miejscu złącza
 • Energooszczędność na poziomie budynków niskoenergetycznych
 • Utrzymanie parametrów izolacji cieplnej i akustycznej montowanego okna
 • Brak emisji szkodliwych substancji podczas montażu, jak również w trakcie użytkowania budynku
 • Pewność rozwiązania – minimalizacja możliwości wystąpienia błędów wykonawczych podczas montażu, izolacji i uszczelniania, jak również wskutek dalszych prac budowlanych

W dobie rosnących wyzwań energetycznych i środowiskowych inwestycja w wysokiej klasy okna powinna iść w parze z wyborem najlepszych rozwiązań w zakresie uszczelniania i izolacji stolarki otworowej. Szczelność oraz izolacyjność cieplna całego okna po zamontowaniu zapewniają inwestorom zwrot widoczny w rachunkach za energię nawet do 30 %, ale także bezcenny komfort korzystania z budynku.

Pamiętajmy jednak, że ostateczna, końcowa jakość uszczelnień połączeń ościeżnic z ościeżami zależy nie tylko od właściwości użytkowych materiałów izolacyjnych i uszczelniających, ale także od staranności wykonania robót. Dlatego prace montażowe wykonane przez certyfikowanych montażystów WINS są objęte 20 letnią gwarancją.

Więcej informacji na stronie wins.tytan.com/pl/

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałem filmowym na stronie: https://youtu.be/ES5uLEpUkcg